top of page

Historia powstania Fundacji

About

Historia powstania Fundacji jest pospolita, Wiele osób zakłada stowarzyszenia lub fundacje na podstawie swoich przeżyć i swoich potrzeb. Tym razem także było tak samo. 

Poszukując swoich korzeni, rodziny biologicznej, dowiedziałam się, że mam również brata biologicznego. Przez 5 lat poszukiwań otworzyłam wiele drzwi, z wieloma osobami rozmawiałam. Napisałam nawet do Prezydenta, niestety wszystko bez skutku. Jednak dzięki ludziom dobrej woli udało się odnaleźć brata - w Szwajcarii. 

Właśnie wtedy uświadomiłam sobie, że dla nas (dzieci adoptowanych) nie ma wsparcia, nie ma pomocy ukierunkowanej na nasze potrzeby. Postanowiłam to zmienić. 

10 lat temu założyłam Fundację Zerwane Więzi. Przez ten okres pomogłam wraz św swoimi współpracownikami ponad 50 tyś osobom.  Prowadzę wsparcie terapeutyczne dla młodzieży w adopcji, rodzin adopcyjnych, Wyspecjalizowałam się w Zaburzeniach Więzi.  Czuje się, że moje życie ma sens nie tylko dla mnie ale i dla innych. 

Uścisk

Misja 

Misją Fundacji Zerwane Więzi jest pomoc w poszukiwaniu własnej tożsamości (rodziny biologicznej). 

Misją Fundacji Zerwane Więzi jest niesienie wsparcia wszystkim osobom borykającym się z poszukiwaniem tożsamości i zaburzeniami więzi (brakiem umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji)

Cel

Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy:
 1. rodzinom dysfunkcyjnym;
 2. udzielania wszelakiego wsparcia rodzicom adopcyjny, zastępczym;
 3. poradnictwo pedagogiczne;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, terapeutyczne środowiskowe;
 6.  udzielanie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, materialnego dla osób opuszczających placówki wychowawczo-opiekuńcze oraz rodziny zastępcze;
 7. prowadzenie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem; 
 8. prowadzenie mieszkań usamodzielniających dla wychowanków domów dziecka oraz innej pieczy zastępczej;
 9. prowadzenie opieki dziennej oraz całodobowej dla seniorów;
 10. prowadzenie opieki dziennej oraz całodobowej dla młodzieży z zaburzeniami funkcjonowania społecznego;
 11. organizacja turnusów aktywizująco-psychologicznych.
 12. promocję zdrowia;
 13. kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;
 14. zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień;
 15. profilaktykę chorób;
 16. rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 17. ograniczenie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizację i prowadzenie: 
 
 • Specjalistycznego, wielojęzycznego portalu, zaopatrzonego w bazy danych, wyszukiwarki, platformy komunikacyjne;
 • Orzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, a w szczególności: 
 • osób adoptowanych oraz wychowywanych w domach dziecka i rodzinach zastępczych, 
 • osób z zaburzeniami funkcjonowania społecznego,
 • uchodźców,
 • LGBT 
 • Świadczenie wszelkiej pomocy w tym środowiskowej przy normalizacji życia dzieci, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz wspieranie ich startu w życiową samodzielność, a w szczególności:
 • działania na rzecz poprawy sytuacji rodzinnej,
 • terapie, opracowanie programu edukacyjno-wychowawczego, terapeutycznego;
 • Działania na rzecz wdrażania rozwiązań prawnych, które funkcjonują w Unii Europejskiej, 
 • Prowadzenie sondaży, ankiet, badań w różnych grupach społecznych;
 • Poradnictwo obywatelskie;
 • Stałą działalność edukacyjną, poradniczą, szkoleniową, oświatową, mediacyjną, badawczą, wydawniczą i producencką (filmową, radiową, na nośnikach DVD, CD itp.); 
 • Zaangażowanie w regulację obowiązującego prawa dziecka oraz rodzinnego;
 • Prowadzenie mieszkań treningowych/chronionych dla osób opuszczających piecze zastępczą instytucjonalną i rodzinną;
 • Prowadzenie mieszkań treningowych/chronionych dla osób wychodzących z bezdomności;
 • Prowadzenie mieszkań treningowych chronionych dla osób wychodzących z uzależnienia;
 • Budowa oraz prowadzenie hosteli i domów jako zaplecza infrastrukturalnego dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka,
 • Opracowanie programu edukacyjno-wychowawczego dla rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo;
 • Tworzenie poradni psychologicznej oraz centrum terapii środowiskowej;
 • Wspieranie inicjatyw rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz domów dziecka, w szczególności nastawionych na podtrzymywanie lub odtwarzanie relacji dzieci z ich biologicznym rodzeństwem;
 • Budowy oraz wspomagania rozwoju nowoczesnego systemu rodzicielstwa zastępczego;
 • Budowy systemu wsparcia oraz nadzoru nad kandydatami na rodziców zastępczych i adopcyjnych, rodzicami zastępczymi  oraz rodzicami adopcyjnymi,
 • Inicjatyw, mających na celu ochronę dzieci przed przemocą, patologiami, wykorzystywaniem seksualnym, a także handlem ludźmi;
 • Organizacji edukacji, oświaty, instruktażu, szkolenia itp. dla funkcjonariuszy administracji publicznej np. pracowników organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej, nauczycieli oraz wychowawców, rodziców grup rówieśniczych dzieci adoptowanych, pozostających w rodzinach zastępczych lub domach dziecka;
 • Współpracę z osobami prywatnymi i placówkami opiekuńczymi w innych krajach świata oraz wymiana doświadczeń w zakresie problemów związanych z adopcją i rodzicielstwem zastępczym lub wychowywaniem w domach dziecka;
 • Zaopatrywanie placówek opiekuńczych i oświatowych w materiały edukacyjne dotyczące celów Fundacji oraz wychowania dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i empatii;
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami naukowymi i twórczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prywatnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji w kraju i za granicą.
 • Wspieranie najlepszych praktyk i inicjowanie nowych projektów dla dobra nowoczesnej polityki społecznej w sferze adopcji, rodzicielstwa zastępczego, praw dziecka, eurosieroctwa, sieroctwa społecznego;
 • 24.Współpracę z mediami (radio, telewizja, prasa i portale internetowe); a także promocję i organizację akcji, programów, konferencji; 
 • 25.Skupienie wokół niej wolontariuszy; 
 • 26.Skupianie wokół idei Fundacji specjalistów np. etyków, lekarzy różnych specjalności, nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychiatrów,  dziennikarzy i terapeutów oraz wybitnych osobistości świata nauki i kultury, autorytetów życia publicznego w kraju i za granicą;
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych;  
 • Terapię uzależnień oraz wsparcie osób z wszelkiego rodzaju uzależnieniami;
 • Prowadzenie szkoleń rozwojowych, zawodowych oraz warsztatów; 
 • Prowadzenie edukacji pozaszkolnej; 
 • Monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 • Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
 • Promocję zdrowia;
 • Kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;
 • Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień;
 • Profilaktykę chorób;
 • Działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
 • Analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 • Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 • Ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
 • Działania w obszarze aktywności fizycznej;
 • Wprowadzanie na teren Polski, nowych, innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych na rzecz poprawy funkcjonowania społeczeństwa;
 • Organizowanie koncertów oraz spektakli charytatywnych;
bottom of page