realizowane projekty

Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim

01.03.2018 - 30.03.2022

Fundacja Zerwane Więzi w dniu 15 stycznia 2018 r. podpisała umowę nr RPMA.09.02.01-14-8859/17-00 dotyczącą realizacji projektu pt. „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”

Celem projektu było:

 1. Działania prewencyjne – objęcie indywidualną opieką 50 rodzin potrzebujących pomocy z województwa mazowieckiego. Pomoc zawiera – terapię indywidualną, terapię grupową, warsztaty wspomagające, pomoc prawną, asystenta rodziny.

 2. Działania na rzecz odejścia od opieki instytucjonalnej dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 3. Organizacja szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze – 40 rodzin

 4. Wsparcie rodzin zastępczych poprzez warsztaty terapeutyczne

 5. zapewnienie dostępu do 18 miejsc w mieszkaniach treningowych wraz ze wsparciem procesu integracji społecznej dla osób wychodzących z pieczy zastępczej

1

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (Ursus, Ochota, Śródmieście) 

Fundacja Zerwane Więzi i Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (MCN) w Zagórzu wraz z liderem projektu SZPZOZ Ochota „Po zdrowie razem - wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20)

Informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 14 104 485,78 zł

Obszar działania: Dzielnica Ochota, Śródmieście, Ursus m.st. Warszawa,

 

Fundacja Zerwane Więzi odpowiedzialna jest za działania profilaktyczne realizowane dla:

 • uczniów szkół podstawowych klas 7-8 z terenu trzech dzielnic Ochota, Ursus, Śródmieście

 • uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu dzielnicy Ochota, Ursus, Śródmieście

 • rad pedagogicznych we wszystkich szkołach objętych projektem

 • dla rodziców dzieci w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli z terenu trzech dzielnic Ochota, Ursus, Śródmieście

 • dla Policji, Straży Miejskiej, OPS, kuratorzy obejmujący działaniami swoimi trzy dzielnice Ochota, Ursus, Śródmieście

 • personelu medycznego w szkołach i przedszkolach

Tematem zajęć profilaktycznych z psychoedukacji jest "Kryzys psychiczny"

Uczestnicy dowiadują się jak mogą sobie i innym pomóc, gdzie szukać pomocy i wsparcia, jak zauważyć u siebie i bliskich kryzys psychiczny, jak zapobiegać kryzysowi psychicznemu.

2

Projekt z Urzędu Marszałkowskiego 

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu w szkołach podstawowych, zajęć z psychoedukacji dla rodziców. Zajęcia będą ukierunkowane na pomoc rodzicom dzieci z trudnościami w zmniejszeniu poczucia lęku oraz znalezieniu rozwiązań.  Przygotowane zostaną webinary oraz zajęcia online. Prowadzona będzie również grupa wsparcia w formie online. Wsparciem będą objęci rodzice dzieci w wieku 12-15 lat. Spotkania planowane są w grupach 10-12 osób dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Planowane zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów moderujących przebieg spotkań. 

Zajęcia dla kadry pedagogicznej będą realizowane w formie online oraz stacjonarnie. Nauczyciele otrzymają materiału oraz niezbędną wiedzę jak rozmawiać z uczniem z trudnościami, jak wspierać ucznia i rodzica w czasie depresji. Zajęcia dla kadry pedagogicznej prowadzone będą w pięciu szkołach w powiatach otwocki, piaseczyński, wołomiński oraz warszawa.

Partnerzy OPS Ochota oraz MOS nr 8 w Warszawie będą kierowali na warsztaty rodziców, którzy potrzebują wsparcia.

3